0
79 بازدید

میکروب کرونا تا حد امکان برای کسانی که بیماری های خاص مانند بیماریهای کلیه .قلبی .وبیماریهی های خاص دیگر خطر بیشتری دارد .واین افراد درمعرض خطر میباشند .

این وسروس ازبدو ورود به بدن تازمانی که پدیدار میشود ۱۰روز زمان میبرد .

تقریبا ۷۵تا ۸۰درصد از افرادی که به این ویروس گرفتار آن میشوند .

حدود چند درصد از آنها قبلا به تنگی نفس ووتنفس غیر عادی دچار میشوند .

این ویرس برای افراد سن  بالا خطرناکن راست خانم هائی که باردار میباشند بیشت راز همه دزمعذض خطر میباشند.

نباید ازاین وسروس بترسیم .وتنها کاری که باید انجام بدهیم این است که بدن رو ایمن کنیم ویسیتمبدن رو مقاوم کنیم .وازمواد غذائی که دارای ویتامین (B6)میباشند استفاده کنیم.

این ویسروس ا زچنئین سال قبل به وجود امده وتائید شدعه که نام اصلی آن(سارس )میباشد .

0