0
81 بازدید

گزیدم ازمیان مرگ ها این گونه مردن را

تورا چون جان فشردن دربرآنگه برجان سپردن را

پیری پدیده ای اجتماعی ناپذیری است که باخاتمه رشد در همه اشخاص به تدریج شروع شده .

در نتیجه ان ترکیب بدن تغیر میکند.

وکارائی بدن با پیشرفت سن کاهش میابد .بیماری های قلبی عروقی  به خصوص سندرم حاد کرونر رایج تری ترین ومهم ترین علت مرگ دراکثر جوامع است .

میانسال بایک نشانه  شروع شده.

آرام  ارام رشد میکند وشدید میشود.

متاسفانه به دلیل ویزگی های زندگی .

در منزان میتوان کی در جهت عمل به توصیه های سلامت ارتقائ پیدا میکند ودر سطح سالمندان افزایش میدهد.

0