0
392 بازدید

گزیدم ازمیان مرگ ها این گونه مردن را

تورا چون جان فشردن دربرآنگه برجان سپردن را

پیری پدیده ای اجتماعی ناپذیری است که باخاتمه رشد در همه اشخاص به تدریج شروع شده .

در نتیجه ان ترکیب بدن تغیر میکند.

وکارائی بدن با پیشرفت سن کاهش میابد .بیماری های قلبی عروقی  به خصوص سندرم حاد کرونر رایج تری ترین ومهم ترین علت مرگ دراکثر جوامع است .

میانسال بایک نشانه  شروع شده.

آرام  ارام رشد میکند وشدید میشود.

متاسفانه به دلیل ویزگی های زندگی .

در منزان میتوان کی در جهت عمل به توصیه های سلامت ارتقائ پیدا میکند ودر سطح سالمندان افزایش میدهد.

0