1+
80 بازدید

نشسته اند به در نگاه میکنند
دریچه آه میکشند
که ماازراه برسیم .خیال دیدن ما چه دلپذیر بود
جوانی اش رادراین راه پیر کرد
نرفیتیم ودیر شد
سالمند به محبت وتوجه نیازمند است وحضور ما برای اونا ودر کنارشون اهمیت داره اونا بیش از هرچیزی تو نگاهشون انتظار وحسرت رو میشه دید .
خاطرات حافظه دارند .
آنها زندگی را قاموش نمیکنن وبه یاد بیاوریم که در نبرد بافراموشی باید دست خاطرات رو بفشاریم .
نزدیک شدن به مرز پنجاه سالگی مزایا ومعایبی دارد.
درسته در پیری اونا کلمات رو از نزدیک نمیبیبنن ولی احمق ها رو از دور تشخیص میدهند .

1+