0
431 بازدید

بهار عمر خواه ای دل وگرنه این چمن هرسال

چو نسرین آرد باروچون بلبل هزار آرد

سالمند سراپا نیاز است

نیاز به محبت  وتوجه زیاد نیازمندن وحضور ما برای اونا وکنارشون اهمیت داره اونا بیش از هر چیزی تونگاهشون انتظار وحسرت ریو میشه دید .ا

ونا جوونی نکرده پیر شدن .

حدود یک سوم سالمندان قدیمی زیر خط فقر به پیری رسیدن .وحسرت خیلی چیزا رو تو دل خودشون حبس کردن .

تولد گرفتن برای اونا یکی از مهمترین مواردی هستند که به اونا یاد آوری میکنیم که هستن.

مثلا اینکه بااین جمله که کرونا فقط درمیان سالمندانن وافراد پیر منجر به مرگ میشوند همین امر باعث پیر شدن دل انها میشود.

این جمله سنگدلانه خودش مصداق سابمند آزاری هست .باید حواسمون به اونا باشه که اینو میشنوند وبه روی خودشون نمیارورند و حتی میگن که خوب خداروشکر .

نشسته اند وبه در نگاه میکنند .

دریچه آه میکشند

که کا از راه برسیم .خیال دیدن ما چه دلپذیر بود .

جوانی اش را دراین حس پیر کردن .

نرفتیم ودیر شد.

                                                                ( سالمندی خیلی قوارو از کارمیندازه ولی احساسات رو نه)

 

0