0
417 بازدید

در گذر زمان خیمه شب بازی دهر باهمه تلخی وشیرینی خود میگذرد .

عشقها میمیرد رنگ ها رنگ دگر میگیرد وفقط خاطره هاست که شیرین و چه تلخ دست نخورده به جا بجا میماند .

چه بخواهیم چه نخواهیم هرچه پیرتر میشویم ثرئتمند تر میشویم .میدانی چرا؟؟؟

چون طلا در دهان .سنگ در کلییه .قند در خون .سرب در پا .آهن دررگ ها .هرگز گمان میکردیم که چنین دارائی ها درخودمان جمع کنیم .

موهای سفیدشان راکه مبیبینیم دلمان پر ازغم میشود.

میدانی که زمان خواهد گذشت وماهم نیز سفسدی مورا تجربه میکنیم .

نوشتن از انها سخت است .

0