0
89 بازدید

یک استرس مزمن درافراد سن بالا به وجود می آید که خودش یکی از عوامل انزوا آنها میباشد.

یکی از بزرگترین چالش های انسان دوران سالمندی وکهولت سن میباشد .

افراد بلسن بالا نیاز دارن که اطرافشان شلوغ وپرجمعیت باشدتا بتوانند روابط اجتماعی برقرار کنن .وهمین که اطراف آنها پر باشد جلوگیری ازانزاوا میباشد .

افراد درسن بالا ازفکر وذهن بالائی برخوردار هستن .دربعضی آنها انزوا صورت میگیرد .که این انزوا به دوره بازنشستگی آنها نزدیک میباشد .

 

0