0
125 بازدید

تنها جمله ای که همیشه روی زبانمان هست وهیچ وقت فراموش نمیشود مامان هست به عبارتی همون مادر پدر مادر بالاترین اسطوره مهربانی .

 

وتنها کسی  که میتوانیم به آنها تکیه کنیم دربدترین شرایط بدترین پدر مادر ها ازبهرین غریبه ها برای فرزندان امن ترینن.

 

پدر مادر میتواند با طرز بیان ورفتارشان بابچه های خود بهترین پدر مادر باشن .

 

وقتی برزگ میشویم مهم نیست چندسالمونه مهم اینکه وقتی حالمون خوب نیست دنبال پدر مادر میگردیم.

 

چون هزار تا کلید هم داشته باشیم برای باز کردن قفل دلتنگی هامون یا برای باز کردن قفل مشکلاتمون هیچ قفلی نمیتونه بازش کنه جز شاه کلید دلمون ودلتنگی هامون مادر وتنها پشتیبان محکم زندگیمون پدر .

 

زندگی چیزی نیست بجز گرفتن یک استکان چای لب سوز از دست مادرمون که بریزه وبا نوشیدن چائی ونفس

ارامی کشیدن  همه مشکلات اون لحظه فراموشمون میشه واین لب سوز شدن با چائی مامان یکی از همون شاه کلیداست .

یا کنار پنجره چوبی نشستن وانتظار کشیدن برای آمدن پدر  آنها بهترین هدایای خدا به ما هستن قدرشونو بدونیم 

 

 هرانسانی عطری خاصی دارد گاهی برخی عجیب بوی خدا میدهندمثل مادرمادر همان موجود گرانبهائی

است که همه معتقدند حقوق انسانی اش نصف مرد است به همین خاطر نام اورا بزرگترین اسطوره فداکاری .مهربانی .دلسوزی خدا مینامند.

        

0